Cho công ty TNHH ĐT KCN chuyên nông nghiệp Thaco Thái Bình thuê đất để xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Thaco Thái Bình tại các xã An Thái An Ninh An Cầu huyện Quynh phụ
Ngày 23/11/2020

Cho công ty TNHH ĐT KCN chuyên nông nghiệp Thaco Thái Bình thuê đất để xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Thaco Thái Bình tại các xã An Thái An Ninh An Cầu huyện Quynh phụ

Cho công ty TNHH ĐT KCN chuyên nông nghiệp Thaco Thái Bình thuê đất để xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Thaco Thái Bình tại các xã An Thái An Ninh An Cầu huyện Quynh phụ

Tập tin đính kèm

Tin tức khác